Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. – DOTSOFT A.E.» ανέλαβε την Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου “Promotion and Development of YMC(H)A – Youth Mobilization –Cultural Heritage and Athletic Valorization” με ακρωνύμιο «PROMO – YMC(H)A» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020”.

Το έργο αντανακλά την από κοινού αναγνωρισμένη ανάγκη διατήρησης, προστασίας και προώθησης των αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αποτελεί σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να αυξηθεί η πολιτιστική συνείδηση και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Το έργο θα συνεισφέρει σε μια βελτιωμένη προσέγγιση μεγιστοποίησης της υπάρχουσας χωρητικότητας. Οι νέες εγκαταστάσεις, η εμπειρία, οι καλές πρακτικές και η ισχυρή πολιτική δέσμευσης ανάμεσα στις συμμετέχουσες κοινότητες, ώστε να είναι ενεργά εμπλεκόμενες στον αθλητικό κόσμο, ως μια από τις κύριες προτεραιότητες για τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αρχές από την διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, είναι η προώθηση και διατήρηση της αθλητικής κληρονομιάς. Περισσότερα εργαλεία για καινοτόμα αθλητική εκπαίδευση θα εδραιωθεί με την δημιουργία μοντέρνων εγκαταστάσεων, τα οποία θα παρουσιάζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των  αθλημάτων αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των γειτονικών χωρών.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Επικοινωνία και Διάχυση(Ανάπτυξη πλάνου δημοσιότητας, Δημιουργία της ιστοσελίδας και του λογότυπου του έργου, Social media – Δημιουργία Λογαριασμών σε 3 κοινωνικά δίκτυα, Mobile Εφαρμογή, Ανάπτυξη παραγωγή και διάδοση έντυπου και ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού, Διοργάνωση συνέντευξης τύπου, Διοργάνωση Τελετής Εγκαινίων για την επέκταση του Μουσείου)
  • Πακέτο Εργασίας: Τεχνική Ικανότητα και μεταφορά Τεχνογνωσίας(Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για την προώθηση του αθλητισμού και τις πολιτισμικής κληρονομιάς, Βιβλίο/ Άλμπουμ για την Ιστορία του Μπάσκετ της ΧΑΝΘ)
  • Πακέτο Εργασίας: Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση εγκαταστάσεων (Εξοπλισμός για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Μουσείου)
  • Πακέτο Εργασίας: Σχεδίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την βελτιστοποίηση του αθλητισμού και του πολιτισμού (Πλατφόρμα E- Learning ως εργαλείο προπόνησης πάνω στο Μπάσκετ, Διδακτικό υλικό για τα μαθήματα eLearning πάνω στις βέλτιστες πρακτικές προπονητικής Μπάσκετ, Διαδραστικά Παιχνίδια σχετικά με το μπάσκετ με τη χρήση αισθητήρων κίνησης (4 παιχνίδια), Διαδραστικά Παιχνίδια σχετικά με το μπάσκετ με την χρήση αισθητήρων κίνησης (4 παιχνίδια -Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα διαδραστικά παιχνίδια)
  • Πακέτο Εργασίας: Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της νεολαίας (Διοργάνωση Σεμιναρίου Κατάρτισης σχετικά με το Μπάσκετ διάρκειας 3 ημερών for young children επικεντρωμένο στον αθλητισμό εξειδικευμένο και λειτουργικό με έμφαση στις πράξεις προσομοίωσης, Οπτικοακουστικός εξοπλισμός, που απαιτείται για την υλοποίηση του τουρνουά μπάσκετ, Ομάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσείου – Πρόσληψη έργου για έναν επιστημονικό συνεργάτη με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό και την επίβλεψη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, Κόστος προωθητικού υλικού για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, Εκπαιδευτικό υλικό για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, εκπαιδευτικό βιβλίο, Μουσείο βαλίτσα, Πρόσληψη έργου για ένα επιστημονικό συνεργάτη με αρμοδιότητες την παρουσίαση της Μουσειοβαλίτσας σε σχολεία. 1 επίσκεψη το μήνα για 10 μήνες, Έπιπλα, εξαρτήματα και εξοπλισμός για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, Διοργάνωση Τουρνουά Μπάσκετ, Προμήθεια καλαθιών για το τουρνουά μπάσκετ (συγκεκριμένα τεμάχια από μπασκέτες με ρυθμιζόμενο ύψος για παιδιά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης» (ΧΑΝΘ)
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: https://promo-ymcha.eu/