Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την Υποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Promotion and Development of YMC(H)A – Youth Mobilization –Cultural Heritage and Athletic Valorization” με ακρωνύμιο «PROMO – YMC(H)A» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020”.

Το έργο αντανακλά την από κοινού αναγνωρισμένη ανάγκη διατήρησης, προστασίας και προώθησης των αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αποτελεί σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να αυξηθεί η πολιτιστική συνείδηση και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Το έργο θα συνεισφέρει σε μια βελτιωμένη προσέγγιση μεγιστοποίησης της υπάρχουσας χωρητικότητας. Οι νέες εγκαταστάσεις, η εμπειρία, οι καλές πρακτικές και η ισχυρή πολιτική δέσμευσης ανάμεσα στις συμμετέχουσες κοινότητες, ώστε να είναι ενεργά εμπλεκόμενες στον αθλητικό κόσμο, ως μια από τις κύριες προτεραιότητες για τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αρχές από την διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, είναι η προώθηση και διατήρηση της αθλητικής κληρονομιάς. Περισσότερα εργαλεία για καινοτόμα αθλητική εκπαίδευση θα εδραιωθεί με την δημιουργία μοντέρνων εγκαταστάσεων, τα οποία θα παρουσιάζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των  αθλημάτων αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των γειτονικών χωρών.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Συντονισμός και διαχείριση(Συντονισμός και διαχείριση, Συναντήσεις έργου, Σχέδιο διαχείρισης του έργου)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης» (ΧΑΝΘ)
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: https://promo-ymcha.eu/