Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ, ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «Αναπτυξιακή ΕΠΕ – Ατλαντίς ΑΕ», ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών για την εργασία «Δημιουργία δομών στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην πόλη της Καβάλας». Το έργο χρηματοδοτείται από το EKT και το ΠΔΕ μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». Στόχος είναι η ανάπτυξη μίας μη κερδοσκοπικής δομής υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς του Τουρισμού και της Πολιτιστικής και Δημιουργικής βιομηχανίας, ώστε να επιχειρήσει μια θετική αναδιοργανωτική παρέμβαση στην επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, στα πλαίσια του αντικειμένου του παρόντος έργου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • ΦΑΣΗ 1 – Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Υλοποίησης: Μελέτη Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος, Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποδοχή αιτήσεων
  • ΦΑΣΗ 2 – Εφαρμογή Σχεδιασμού και Υλοποίηση: Σχεδιασμός Προσκλήσεων Προγράμματος, Αξιολόγηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα κατάρτισης, Συνεντεύξεις – Ακροάσεις υποψηφίων για το πρόγραμμα, Εκπαίδευση Γενική Κατάρτιση, Εξειδικευμένη Κατάρτιση, Προετοιμασία για Ανάπτυξη (Mentoring) ανά κύκλο, Ανάπτυξη (Mentoring), Οριζόντιες Υπηρεσίες Υποστήριξης, Ενέργειες δικτύωσης
  • ΦΑΣΗ 3 – Αξιολόγηση Υλοποίησης: Αξιολόγηση προγράμματος
  • ΦΑΣΗ 4 – Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης: Δράσεις Επικοινωνίας (CommunicationPlan, Υλικό, Αναφορά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:24 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ:https://kavala-kickit.gr/