Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση και διαχείριση υλοποίησης της πράξης του ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης». Ειδικότερα, στα πλαίσια του αντικειμένου του παρόντος έργου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • Παραδοτέο Α: Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Πράξεων και Πρόταση Δράσεων Συντονισμού
  • Παραδοτέο Β: 1η Αναφορά — Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου
  • Παραδοτέο Γ: 2η Αναφορά — Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων πράξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:8 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2021