• Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την υποστήριξη του Δήμου Άνδρου στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.Η σκοπιμότητα της υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ αφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στο Δήμο με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας και αποτελεί “συμμόρφωση” στις ευρωπαϊκές οδηγίες Βασικό αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με επίκεντρο την κινητικότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών που θα υποδεικνύει με σαφήνεια τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος την επόμενη δεκαετία.

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

    • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
    • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:14 ΜΗΝΕΣ
    • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2022
    • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: