Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου “Promotion and Development of YMC(H)A – Youth Mobilization –Cultural Heritage and Athletic Valorization” με ακρωνύμιο «PROMO – YMC(H)A» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020”.

Το έργο αντανακλά την από κοινού αναγνωρισμένη ανάγκη διατήρησης, προστασίας και προώθησης των αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αποτελεί σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να αυξηθεί η πολιτιστική συνείδηση και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Το έργο θα συνεισφέρει σε μια βελτιωμένη προσέγγιση μεγιστοποίησης της υπάρχουσας χωρητικότητας. Οι νέες εγκαταστάσεις, η εμπειρία, οι καλές πρακτικές και η ισχυρή πολιτική δέσμευσης ανάμεσα στις συμμετέχουσες κοινότητες, ώστε να είναι ενεργά εμπλεκόμενες στον αθλητικό κόσμο, ως μια από τις κύριες προτεραιότητες για τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αρχές από την διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, είναι η προώθηση και διατήρηση της αθλητικής κληρονομιάς. Περισσότερα εργαλεία για καινοτόμα αθλητική εκπαίδευση θα εδραιωθεί με την δημιουργία μοντέρνων εγκαταστάσεων, τα οποία θα παρουσιάζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των  αθλημάτων αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των γειτονικών χωρών.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Συντονισμός και διαχείριση(Προετοιμασία Εκθέσεων οικονομικού αντικειμένου και αναφορών για την πιστοποίηση δαπανών, Προετοιμασία Τεχνικών Δελτίων Προόδου φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου, Διοργάνωση μιας συνάντησης του έργου στην έδρα του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου)
  • Πακέτο Εργασίας: Επικοινωνία και Διάχυση(Ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των έντυπου  ηλεκτρονικού & διαφημιστικού υλικού, Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης “Αθλητική Γειτονιά”)
  • Πακέτο Εργασίας: Τεχνική Ικανότητα και μεταφορά Τεχνογνωσίας(Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία– Επισκέψεις Ανταλλαγής Μαθητών (20 μετακινήσεις, από και προς τον Δήμο Κορδελιού-Εύοσμου, 1 μετακίνηση στο Τουρνουά μπάσκετ στο Μπλαγκόεβγκραντ), Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία – Επισκέψεις Ανταλλαγής Μαθητών (Διαμονή των συμμετεχόντων μαθητών και των συνοδών τους για ένα (1) βράδυ για το Τουρνουά μπάσκετ στο Μπλαγκόεβγκραντ (50 συμμετέχοντες μαθητές  (12-15 χρονών) και οι συνοδοί τους).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: https://promo-ymcha.eu/