Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ – ΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ανέλαβε την υποστήριξη του Δήμου Τοπείρου στην υλοποίηση του ΣΦΗΟ με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Ως ‘Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων’ ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ισχύος ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων. Η κατάρτιση των ΣΦΗΟ υποστηρίζει την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στους Δήμους, ούτως ώστε η εγκατάσταση των απαραίτητων σημείων επαναφόρτισης να γίνει με ισορροπημένο τρόπο εντός των διοικητικών ορίων κάθε Δήμου, δημιουργώντας ένα δίκτυο ολοκληρωμένο και χρηστικό, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και των επισκεπτών και των σχετικών υπηρεσιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:7 ΜΗΝΕΣ
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2022