Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την υποστήριξη του Δήμου Ξάνθης στην υλοποίηση του ΣΦΗΟ με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Ως ‘Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων’ ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ισχύος ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων. Η κατάρτιση των ΣΦΗΟ υποστηρίζει την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στους Δήμους, ούτως ώστε η εγκατάσταση των απαραίτητων σημείων επαναφόρτισης να γίνει με ισορροπημένο τρόπο εντός των διοικητικών ορίων κάθε Δήμου, δημιουργώντας ένα δίκτυο ολοκληρωμένο και χρηστικό, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και των επισκεπτών και των σχετικών υπηρεσιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:6 ΜΗΝΕΣ
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2022