Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «LIVING PROSPECTS ΕΠΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Δημοσιότητας, χαρτογράφησης γυναικείων επιχειρήσεων, διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και εργαστηρίων ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου» και του έργου «Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και καταγραφή αποτελεσμάτων του έργου» που συγχρηματοδοτούνται  στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020» και αφορά στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ο γενικός στόχος των δράσεων των έργων είναι η προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στους τομείς RIS των περιφερειών και η οικοδόμηση της ικανότητας των τοπικών φορέων να υποστηρίζουν καλύτερα τις γυναίκες επιχειρηματίες να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και αναπτύσσοντας διασυνοριακά δίκτυα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:4 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ2021
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: