Εκτέλεση των «Εργασιών ανασχεδιασμού του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το Νέο πρότυπο ISO 14001:2015».