Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «LIVING PROSPECTS ΕΠΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» ανέλαβε την υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων του έργου “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations” και ακρωνύμιο “APPRODI” που έχει ενταχθεί στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Διακρατικής “Adriatic – Ionian”.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Sustainable Region» και στον Ειδικό στόχο «Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area». Χαρακτηριστικό στοιχείο των εμπλεκόμενων περιοχών είναι ότι στο παρελθόν φιλοξενούσαν αρχαίους λιμένες που θεωρούνταν πάντοτε περιθωριακοί για την ανάπτυξη των πόλεων, μη αποτελώντας συχνά πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Η κοινή εδαφική πρόκληση που αντιμετωπίζει επομένως το έργο είναι ότι οι περιοχές με αρχαίους λιμένες έχουν υψηλό αλλά ανεκμετάλλευτο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης ως οικοτουριστικοί προορισμοί, ιδιαιτέρως κατά μη τουριστικές περιόδους, ενώ χαρακτηρίζονται και από ανεπαρκή συμμετοχή των κοινοτικών παραγόντων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος στόχος του ”APPRODI” είναι η προώθηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης και προώθησης των αρχαίων λιμένων ως τουριστικούς προορισμούς και μέσω της ενίσχυσης της ανάμειξης τοπικών κοινοτήτων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Διαχείριση (Διαχείριση, Συντονισμός, Παρακολούθηση)
  • Πακέτο Εργασίας: Προώθηση αρχαίων λιμένων οικο-τουριστικών προορισμών (Ελκυστικά αρχαία λιμάνια – Διαδικτυακή Πύλη, Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης)
  • Πακέτο Εργασίας:Επικοινωνία (Δραστηριότητες εκκίνησης συμπεριλαμβανόμενων της Στρατηγικής Επικοινωνίας και της ιστοσελίδας, Ψηφιακές δράσεις συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Πολυμέσων, Δημόσιες Εκδηλώσεις)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020