Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «LIVING PROSPECTS ΕΠΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» ανέλαβε την υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων του έργου “Improving the existing competences and the developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector” και ακρωνύμιο “DACIAT” που έχει ενταχθεί στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Διακρατικής “Black Sea Basin 2014-2020”.

Το έργο DACIAT γεννήθηκε από την επιθυμία των εταίρων να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας αλλά και γενικότερα στην βιομηχανία γύρω από αυτήν στην λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο χτίζει μια ενοποιημένη εμπειρία ανταλλαγής καλών πρακτικών σε 4 περιοχές της Μαύρης Θάλασσας σκοπεύοντας να βελτιώσει τις ικανότητές τους, ειδικότερα σε ότι αφορά το πεδίο των ιχθυοκαλλιεργειών αυξάνοντας τη Διακρατική συνεργασία αλλά και αναβαθμίζοντας την ικανότητα στην καινοτομία των υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Το έργο στοχεύει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας και ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ δημιουργώντας νέες προσαρμοσμένες σε αυτές υποστηρικτικές υπηρεσίες αλλά και βελτιώνοντας τις ήδη υπάρχουσες. Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από 6 σχετικούς οργανισμούς που εδρεύουν σε 4 χώρες της περιοχής συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας: Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα και Ουκρανία. Όλοι οι εταίροι είναι σχετικοί οργανισμοί με στιβαρές αρμοδιότητες σε πεδία που πραγματεύεται το έργο. Όλοι οι εταίροι έχουν αναγνωρίσει την ιχθυοκαλλιέργεια ως βασική προτεραιότητα για τις περιοχές τους και έχουν επιβεβαιώσει την σπουδαιότητα του θέματος του έργου στο τρέχον περιβάλλον. Το DACIAT στοχεύει στο να γεφυρώσει τα κενά μέσω της έντονης Διακρατικής συνεργασίας υπό το πρίσμα της αμοιβαίας μάθησης και οφελών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Συγκεντρωτική επικαιροποιημένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας στην Μαύρη Θάλασσα (Συγκεντρωτική επικαιροποιημένη ανάλυση για την ιχθυοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια ΑΜΘ, Κατάλογος αλιευτικών ειδών με οικονομικό ενδιαφέρον για την υδατοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια ΑΜΘ, Κοινές Κατευθυντήριες οδηγίες για τους επιχειρηματίες του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, Επισκόπηση αγορών και στρατηγικών μάρκετινγκ στην Περιφέρεια ΑΜΘ, Βάση δεδομένων με καλές πρακτικές του τομέα της υδατοκαλλιέργειας)
  • Πακέτο Εργασίας: Ανταλλαγή εμπειριών και βελτίωση ικανοτήτων (Εικονικές επισκέψεις και συνεντεύξεις, Επίσκεψη Μελέτης, Τοπικά Εργαστήρια)
  • Πακέτο Εργασίας:Εικονικό Κέντρο Δεξιοτήτων Ιχθυοκαλλιέργειας (Μεταφρασμένο υλικό)
  • Πακέτο Εργασίας:Συμμετοχή φορέων και δραστηριότητες για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου (Τοπικές εκδηλώσεις διάδοσης, Επισκόπηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη διασφάλιση της συνέχισης του έργου, Έγγραφο Συστάσεων Πολιτικής)
  • Πακέτο Εργασίας: Επικοινωνία (Συνέδριο έναρξης, Συνέδριο λήξης, Προωθητικό υλικό για συνέδρια/εργαστήρια, Επικοινωνιακό υλικό)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020