Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών «LIVING PROSPECTS ΕΠΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων για τη δημοσιότητα του έργου LIFE “Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed – LIFE15/ENV/GR/000257” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα LIFE.

Σκοπός του έργου LIFE F4F είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την ασφαλή μετατροπή του προ-διαλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων κυρίως από ξενοδοχεία σε προϊόν, το οποίο θα αξιολογείται ως προς τη δυνατότητα χρήσης του ως ζωοτροφή. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει μια πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης που θα έχει τη δυνατότητα να παράγει 40-50 τόνους ζωοτροφής ετησίως. Το έργο LIFE F4F περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση της συλλογής του προ-διαλεγμένου οργανικού κλάσματος από ξενοδοχεία
  • Σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και αξιολόγηση του συστήματος χειροδιαλογής, τεμαχισμού και ηλιακής ξήρανσης/ παστεριοποίησης του υλικού
  • Αξιολόγηση της ποιότητας της ζωοτροφής (ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφαρμογή σε ζώα)
  • Τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση
  • Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης με άλλα έργα LIFE

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης (Διοργάνωση OpenDayEvents, συναντήσεων, σεμιναρίων, workshops, ενημερωτικών εκδηλώσεων, Δημιουργία ενημερωτικού υλικού, Συναντήσεις για την άρση νομικών περιορισμών, Ανάπτυξη Business Plan)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΤΕΙ Κρήτης
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020