Το συγκεκριμένο Υποέργο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τη ρητή αναφορά του εγκεκριμένου Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027. Στην αρχιτεκτονική σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021-2027, η προώθηση και υλοποίηση Στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής παρέμβασης αποκτά βαρύνουσα σημασία, με δεδομένο ότι υφίσταται διακριτός Στόχος Πολιτικής 5: «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», με την στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΥΔ του Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ θα υποστηριχθεί στο σύνολο των ενεργειών σχεδιασμού και εκπόνησης των Στρατηγικών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Χωρικούς Φορείς και ακολουθώντας όλα τα βήματα προετοιμασίας όπως αυτά καθορίζονται από τις σχετικές Εγκυκλίους και τις Κατευθύνσεις της ΕΑΣ, την έκδοση Πρόσκλησης την επιλογή και την έγκριση των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Η εταιρεία μας θα υποστηρίξει τις Χωρικές Αρχές (Δήμους ή Εταιρικά σχήματα συνεργασίας Δήμων) για την κατάρτιση των Χωρικών Στρατηγικών και των αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης, όπως και στην υποστήριξη της οργάνωσης και υλοποίησης των απαραίτητων διαδικασιών διαβούλευσης με τους τοπικούς εταίρους για τη διαμόρφωση ισχυρής εταιρικής σχέσης, κατά τον σχεδιασμό της Χωρικής Στρατηγικής. Παράλληλα θα υποστηρίζει τις Ομάδες Διακυβέρνησης σε επίπεδο Χωρικού Φορέα και θα συνεργάζεται με την Συνεκτική Ομάδα Διοίκησης για τις ΟΧΕ σε Περιφερειακό επίπεδο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 6 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2024
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: