Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Ε.Υ.Δ. σε θέματα διαχείρισης που αφορούν τις Ενταγμένες Πράξεις οι οποίες συμμετέχουν στο κλείσιμο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020. Ενδεικτικά οι ενέργειες της υποστήριξης αφορούν:

  • Παροχή κατευθύνσεων ορθής σύνταξης και υποβολής των αιτημάτων ελέγχου νομιμότητας διακηρύξεων και συμβάσεων
  • Παροχή κατευθύνσεων για την ορθή σύνταξη και υποβολή των αιτημάτων Τροποποίησης Πράξης των Αιτημάτων για υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (Τ.Δ.Υ.).
  • Παροχή κατευθύνσεων για την ορθή σύνταξη και έγκαιρη υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών (Δ.Δ.Δ.) και την παρουσία των απαιτούμενων εγγράφων/ στοιχείων τεκμηρίωσης.
  • Παροχή κατευθύνσεων για την ορθή τήρηση του φακέλου της πράξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).
  • Παροχή κατευθύνσεων για την έγκαιρη και ορθή υποβολή δελτίων επίτευξης δεικτών πράξης με τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης.
  • Παροχή κατευθύνσεων για την προετοιμασία της διαδικασίας ολοκλήρωσης της πράξης – τακτοποίηση ηλεκτρονικού και έντυπου φακέλου πράξης

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 9 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: