Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ομάδες ωφελούμενων με σκοπό την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και εν συνεχεία η εισαγωγή τους στην αγορά.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις επτάμηνους κύκλους, θα έχει διάρκεια είκοσι δύο (22) μήνες και θα εκτελεστεί στους χώρους του ΔΙΠΑΕ στην πανεπιστημιούπολη της Καβάλας.

Η θερμοκοιτίδα είναι μη κερδοσκοπική και οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πόρους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Στους φιλοξενούμενους θα παρέχεται θέση εργασίας, χώρος συνεδριάσεων, χώρος εκπαιδευτικών σεμιναρίων, βασικός εξοπλισμός (λ.χ. εκτυπωτές, υπολογιστές, κ.λ.π.), γραμματειακή υποστήριξη, καθώς τέλος και υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής (mentoring). Συγκριτικό πλεονέκτημα της θερμοκοιτίδας αποτελεί το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια, ερευνητικές υποδομές, και εξοπλισμό της πανεπιστημιούπολης.

Το έργο υποστηρίζεται και αλληλοσυμπληρώνεται με τις Δομές Στήριξης Επιχειρηματικότητας που δημιουργήθηκαν στους Νομούς Δράμας και Καβάλας με την στήριξη των αντίστοιχων Εμπορικών Επιμελητηρίων Δράμας και Καβάλας.

Η σύμβαση αξίας 480.305,91 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) περιλαμβάνεται στο Υ3 της Πράξης «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του ΔΙΠΑΕ στην ΠΑΜΘ με ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» βάση της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 5672_24.12.2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5038009.

Λοιπά υποέργα της Πράξης αποτελούν η «Διαμόρφωση Χώρου της Θερμοκοιτίδας Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο ΔΙΠΑΕ» καθώς και η «Προμήθεια επίπλων και λοιπών παγίων καθώς και εξοπλισμού τεχνολογίας και πληροφορικής για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας ΔΙΠΑΕ». Αμφότερα έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιμα προς χρήση και αξιοποίηση από τις ενδιαφερόμενες ομάδες που θα συμμετάσχουν και θα λάβουν υπηρεσίες Mentoring από τα στελέχη της εταιρείας μας

Το σύνολο της Πράξης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 22 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: