Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αποστολής «Cities Mission» που αποσκοπεί στην δημιουργία των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030, η πόλη των Τρικάλων συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις που θα αναπτύξουν συμβόλαια για το κλίμα, τα Κλιματικά Σύμφωνα Πόλης (ΚΣΠ). Συνολικά στην Αποστολή αυτή συμμετέχουν 6 Ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Τρίκαλα).

Τα Κλιματικά Σύμφωνα Πόλης βασιζόμενα στην υφιστάμενη εμπειρία και στους πόρους της πόλης, θέτουν ένα πλαίσιο ολιστικής εξέλιξης της πόλης, με απώτερο σκοπό την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Εντός του ΚΣΠ περιλαμβάνονται οι φιλοδοξίες, οι προτεραιότητες και οι δεσμεύσεις της πόλης για την εκπλήρωση του στόχου, η στρατηγική στη διαχείριση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέσα από τις μεταφορές, τα απόβλητα, τη στατική ενέργεια κ.α. και το επενδυτικό πλάνο που θα λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης της μακροπρόθεσμης οικονομικής στρατηγικής. Επιπλέον, τα ΚΣΠ αποτελούν εργαλεία που βασίζονται στο συμμετοχικό σχεδιασμό, καθώς είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.

Το αντικείμενο της σύμβασης έχει ως στόχο τον καθορισμό στόχων και δεσμεύσεων της πόλης αναφορικά με την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030 καθώς και την ανάπτυξη της στρατηγικής επίτευξής τους, ενώ τέλος αποτελείται από τα παρακάτω παραδοτέα τα οποία αφορούν:

  • Τη συγγραφή δεσμεύσεων για την Κλιματική Ουδετερότητα μέχρι το 2030 (2030 Climate Neutrality Commitments)
  • Την απογραφή ρύπων αερίων θερμοκηπίου
  • Την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης καθώς και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Κλιματική Ουδετερότητα μέχρι το 2030 (2030 Climate Neutrality Action Plan)
  • Την ανάπτυξη του Κλιματικού Σύμφωνου της Πόλης (ΚΣΠ)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 9 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: