Σύμφωνα με τον νέο Κλιματικό Νόμο (Νόμος 4936/2022), θεσπίζεται πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον σταδιακό μετριασμό των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Ειδικότερα σε επίπεδο ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 16, κάθε Δήμος πρέπει να καταρτίσει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).

Το ΔηΣΜΕ υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2, διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του οικείου Ο.Τ.Α., είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του Ε.Σ.Ε.Κ., και αναθεωρείται ανά πενταετία τουλάχιστον. Ειδικότερα, περιλαμβάνει απογραφή και στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, τον εξοπλισμό και τις υποδομές που καταναλώνουν ενέργεια, που χρησιμοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς, ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει και απορροφήσεις.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 6 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΦΕΒΟΡΥΑΡΙΟΣ 2024
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: