Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης:

  • Ωρίμανσης και προετοιμασίας διαγωνιστικών διαδικασίων
  • Διοικητικής διαχείρισης και παρακολούθησης εξέλιξης των διαγωνιστικών διαδικασιών
  • Υλοποίησης και οικονομικής παρακολούθησης των χρηματορροών