Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «LIVING PROSPECTS ΕΠΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» ανέλαβε την υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων του έργου “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” και ακρωνύμιο “RESILIENT” που έχει ενταχθεί στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας “INTERREG MED 2014-2020”.

Σο έργο «+ RESILIENT» βασίζεται στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην τόνωση νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία. Στόχος του έργου είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία αλλαγής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο στις εμπλεκόμενες περιοχές, για την επιτυχή ενσωμάτωση της Πολιτικής Συνοχής (Europe 2020+). Ο γενικός στόχος του έργου είναι να επηρεάσει θετικά και να προσαρμόσει/ αλλάξει τα διάφορα διαρθρωτικά στοιχεία της πολιτικής που διέπει τους «Συνεργατικούς Σχηματισμούς με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση (SVRC)» με την αξιοποίηση της δυναμικής καινοτομίας που καθοδηγείται από την τεχνολογία, τις ανοιχτές βάσεις δεδομένων και επιτυχημένα μοντέλα με κοινωνική σημασία και αντίκτυπο, δημιουργώντας κοινωνικές αλυσίδες αξίας σε διακρατικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Δοκιμή (Συντονισμός τηλεδιασκέψεων έργου, Εκπαιδευτικό υλικό για τις Δράσεις Μεταφοράς, Συντονισμός και διαχείριση Δοκιμών, Τεχνικές συναντήσεις, Έκθεση αξιολόγησης πιλοτικής δράσης, Συμμέτοχη στην Έκθεση αξιολόγησης πιλοτικής δράσης)
  • Πακέτο Εργασίας: Μεταφορά (Συμμετοχή στο Σχέδιο κατάρτισης, Συντονισμός τηλεδιασκέψεων έργου, Συντονισμός και διαχείριση του πακέτου εργασίας 5-Μεταφορά, Τεχνικές συναντήσεις)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020