Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου “Territorial and Maritime Networks supporting the small cruises development” με ακρωνύμιο «THEMIS» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020”.

Το έργο στοχεύει να αναζωογονήσει τα μικρά λιμάνια εξοπλίζοντας τα με βασικές και ελαφριές υποδομές και νέες υπηρεσίες, συνδέοντας τα με τις υπηρεσίες πληροφοριών μεγαλύτερων λιμανιών (Μπάρι και Κέρκυρα) και τονώνοντας τα μέσω της δημιουργίας και διάχυσης ενός νέου εμπορικού σήματος, τη δημιουργία νέων διαδρομών για κρουαζιέρες μικρού μεγέθους συνδέοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα μικρά λιμάνια των διασυνοριακών περιοχών, οι οποίες έως τώρα δεν έχουν αυτού του είδους τον τουρισμό. Επιπλέον, το έργο θα αποτελέσει τη δοκιμαστική φάση για την ανάδειξη τέτοιων νέων τουριστικών διαδρομών προκειμένου να επεκταθούν αργότερα και σε άλλες περιοχές στο κοντινό μέλλον, και να γίνει το THEMIS ένα εμπορικό σήμα που θα αναγνωρίζεται χαρακτηριστικά σε όλη την περιοχή της Αδριατικής, σε σύμπνοια με  τη στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Ιονίου Αδριατικής.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Συντονισμός και διαχείριση(σύνταξη και υποβολή των προόδων αναφοράς, πιστοποίηση δαπανών, Συναντήσεις,
  • Πακέτο Εργασίας: Επικοινωνία και Διάχυση(Τελικό Συνέδριο, Προωθητικό υλικό)
  • Πακέτο Εργασίας Μελέτες και αναλύσεις της αγοράς στην περιοχή εφαρμογής (Ανάλυση τουριστικών ροών, Δημιουργία κοινού σήματος έργου, Σχεδιασμός πακέτων διακοπών)
  • Πακέτο Εργασίας: Διάδοση ανάπτυξης (Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συναντήσεων)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Δήμος Παξών
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020