Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «DOTSOFT Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ»  ανέλαβε την Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου “Promote tourism and Culture through the water” με ακρωνύμιο “ToCulter” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας κοινής τουριστικής ταυτότητας μεταξύ των δύο χωρών που συμμετέχουν στο έργο, βασισμένη στις υδάτινες διαδρομές και σε περιοχές στις οποίες κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο (λίμνες, ποτάμια, ιαματικές πηγές) και η οποία θα είναι εξειδικευμένη στον χαρακτήρα κάθε περιοχής. Παράλληλα μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών πλατφόρμων και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης, στόχος είναι η ανάπτυξη διαφημιστικών πακέτων με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών του διασυνοριακού τουρισμού και την ενίσχυση της ροής των τουριστών στην περιοχή του έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020