Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών «LIVING PROSPECTS ΕΠΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων για τη διαχείριση του έργου, την εκπόνηση μελετών και σύνταξη αναφορών του έργου In-MedTouR που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V/A «Greece – Italy (El-IT) 2014-2020.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Συγκροτήματος επωφελούμενων στη Διασυνοριακή Περιοχή, που θα προωθήσει τη συνεργασία, τη δικτύωση και την αλληλεπίδραση των ομάδων-στόχων του έργου, των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον Ιατρικό Τουρισμό και τις οντότητες Έρευνας & Ανάπτυξης. Το σύμπλεγμα θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τα μέλη και θα δώσει στις επιχειρήσεις της περιοχής πρόσβαση σε δράσεις και καινοτομίες Έρευνας & Ανάπτυξης, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητά τους και να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής. Στόχος του Έργου είναι επίσης η προσφορά ενός άλλου τύπου τουριστικού προϊόντος, ο ιατρικός τουρισμός και η εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων για την ενίσχυση της ομαδοποίησης (e-Platform) και τη διευκόλυνση της εμπειρίας των τελικών χρηστών (e-Tour Facilitator).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Συντονισμός και διαχείριση (Υπηρεσίες Συμβούλου)
  • Πακέτο Εργασίας: Μελέτες και έρευνες για τη σύνταξη του εγγράφου στρατηγικής το οποίο αποτελεί το υπόδειγμα για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος(Σύνταξη μελέτης σχετικά με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στο χώρο του τουρισμού υγείας, Σύνταξη μελέτης σχετικά με τη στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας
  • Πακέτο Εργασίας: Ενέργειες που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του έργου – Διοργάνωση Ετήσιου Συμποσίου για τον Τουρισμό Υγείας & Δημιουργία Ετήσιας Διεθνούς Διάσκεψης για την Υγεία – Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού(Σύνταξη της συνολικής αναφοράς αξιολόγησης)
  • Πακέτο Εργασίας: Ενέργειες για τη δυνατότητα μεταφοράς του έργου πέραν της ζώνης(Σύνταξη Πλάνου Μεταφοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020