Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «LIVING PROSPECTS ΕΠΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» ανέλαβε την υποστήριξη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, αξιολόγησης, ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και μεταφράσεων για την υλοποίηση του έργου ECONAUTINET του Προγράμματος Interreg V-B.

Το έργο έχει τον τίτλο «Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region». Το όραμα του έργου είναι να αξιοποιήσει τα σημαντικά εδαφικά περιουσιακά στοιχεία του Ναυτικού Τομέα, φέρνοντας σε επαφή ΜΜΕ από διαφορετικές περιοχές και παρέχοντάς τους πρόσβαση σε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες που προσφέρονται από Ερευνητικούς Οργανισμούς αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Οι οργανισμοί επιχειρηματικής υποστήριξης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα και την επέκταση του δικτύου, ενσωματώνοντας και προωθώντας τα βασικά στοιχεία των διαμεσολαβητών, των εκπαιδευτών και των μεσιτών.

Κύριος στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενός κοινού και καινοτόμου δικτύου ADRION αφιερωμένο σε ΜΜΕ, Ερευνητικά Ιδρύματα και Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ στον Ναυτικό τομέα και την υποστήριξη της διεθνοποίησής τους.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Διαχείριση (Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης)
  • Πακέτο Εργασίας (Εξωτερική Αξιολόγηση της ποιότητας των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου, Ανάπτυξη και προσαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Υλικού, Οργάνωση και Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος των ΜΜΕ, Εξωτερική Αξιολόγηση των BAT, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Δικτύου Συνεργασίας του Έργου)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020