Skip to main content

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ανάγκη για μια βιώσιμη ανάπτυξη είναι επιτακτική, με σκοπό την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η οικονομική κρίση, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, οι κοινωνικές ανισότητες και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Το αρμόδιο τμήμα μας σχεδιάζει έργα για τις πόλεις και τους ανθρώπους, τα οποία εξασφαλίζουν οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή ενώ ταυτόχρονα καθιστούν τον χώρο περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου ακολουθεί τέσσερα (4) στάδια.

Κατά το Στάδιο Ι, καθήκοντα του συμβούλου αποτελούν ενέργειες αναφορικά με τη στελέχωση και την εκπαίδευση της ομάδας έργου του δήμου καθώς και τη συγκρότηση της ομάδας εμπλεκόμενων φορέων που θα συμβάλλουν στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Επίσης, περιλαμβάνουν ενέργειες για τη σύνταξη συμφώνου δέσμευσης στις γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας, τον καθορισμό της περιοχής παρέμβασης, την αξιολόγηση του αντίκτυπου των περιφερειακών/εθνικών ή/και τοπικών σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και τη σύνταξη του τελικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Τέλος, συμπεριλαμβάνει ενέργειες για την εκμάθηση εργαλείων οι οποίες θα βοηθήσουν στην αυτοαξιολόγηση του σχεδιασμού κινητικότητας του Δήμου.

Κατά το Στάδιο ΙΙ, ο σύμβουλος προβαίνει στην αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των μεταφορικών υποδομών, στην ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής κατάστασης του συστήματος κινητικότητας ενώ επιπλέον συμπεριλαμβάνει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της Α’ φάσης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κατά το Στάδιο ΙIΙ, ο σύμβουλος αναπτύσσει σε συνεργασία με το δήμο το όραμα για την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος της πόλης που θα θέσει τη βάση προσδιορισμού των στόχων και των μέτρων του ΣΒΑΚ. Επιπλέον, ιεραρχούνται οι προτεραιότητες  για την κινητικότητα ως αποτέλεσμα των αναλύσεων της προηγούμενης φάσης της μελέτης κι επιχειρείται η ποσοτικοποίηση έξυπνων στόχων λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, προγραμματίζεται και υλοποιείται η Β’ φάση διαβούλευσης.

Το Στάδιο ΙV περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τον προσδιορισμό των μέτρων αστικής κινητικότητας, την προετοιμασία του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων καθώς και την ενδεικτική κοστολόγησή τους. Τέλος προγραμματίζεται και υλοποιείται η Γ’ φάση διαβούλευσης.

Σχέδια Δράσης Ανάπτυξης της Ηλεκτροκίνησης και χωροθέτησης σταθμών φόρτισης

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλών για την επιτυχή εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης του δικτύου υποδομών ηλεκτροκίνησης, η οργάνωση της λειτουργικότητάς του και η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών του.

Η τεκμηρίωση του σχεδιασμού επιτυγχάνεται μέσω της καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του δήμου ως προς τα κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, την πολεοδομική και χωροταξική οργάνωση και τα συστήματα μεταφορών. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης η διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Αποτέλεσμα της μελέτης αποτέλεσε ο ομαλός συνδυασμός και συσχετισμός της τάσης εξέλιξης του πληθυσμού και του φαινομένου της αστικής διάχυσης και ανάπτυξης του δήμου -βάσει και των θεσμοθετημένων μελετών χωρικού σχεδιασμού που τον διέπουν- με τον κλάδο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και συγκεκριμένα της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, συντάχθηκε οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας για την αντικατάσταση των οχημάτων του δήμου.

Μέσω της ολοκλήρωσης της παραπάνω μελέτης, θα δοθεί η δυνατότητα εξασφάλισης σημαντικών οικονομικών πόρων και μελλοντικής ένταξης του ως άνω δικτύου σε κατάλληλα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο της τρέχουσας και επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Σχεδιασμός Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου

Τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση τοπικής, λειτουργικής και οικονομικής ανάπτυξης της εμπορικής κοινότητας της περιοχής σε αντιστοιχία πάντα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμού του Δήμου. Οι στρατηγικοί στόχοι των δράσεων είναι:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικών δράσης για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της γης και για την οικοδόμηση και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης με έμφαση στον τομέα της έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας και των εφαρμογών έξυπνης πόλης
  • Υποστήριξη και προώθηση του Κέντρου ως τόπου ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας με στόχο την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, επενδυτών, καταναλωτών και επισκεπτών.
  • Συνεργασία με την τοπική κοινότητα με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων, της απασχόλησης και των οικονομικών ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της περιοχής.
  • Διαμόρφωση της εικόνας του Κέντρου ως τόπος εμπορικής κουλτούρας, πολιτισμού, ιστορίας, χώρου πρασίνου, καινοτομίας και σύγχρονων τεχνολογιών για εργαζόμενους και επισκέπτες.