Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
17 Μαϊ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

To Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πολίτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης του οργανισμού . Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη εφαρμογή του, οι οργανισμοί μπορούν να αποκομίσουν οφέλη όπως:

 

•Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα

 

•Μειωμένες δαπάνες ( π.χ αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών, βελτιωμένη ροή διεργασιών κτλ)

 

•Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών

 

•Αυξημένη ικανοποίηση πολιτών

 

Την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει τεθεί σε ισχύ το νέο Πρότυπο Διαχείρισης της Ποιότητας με την εξής ονομασία: «ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις»

 

Το νέο πρότυπο υιοθετεί υψηλού επιπέδου δομή και την ορολογία του παραρτήματος SL, ένα ενιαίο κατευθυντήριο κείμενο που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη όλων των νέων προτύπων ISO (ISO/IEC Directives, Part 1 and Consolidated ISO Supplement —Procedures specific to ISO, 3rd edition, Annex SL). Επίσης, έχει επαναδιατυπωθεί για να αυξήσει τη σαφήνεια και την προσβασιμότητα, ελαττώνοντας το περιθώριο για παρερμηνείες και εισάγει νέους ορισμούς, όπως :

 

•    αλυσίδα αξίας (value chain),

 

•    διακινδύνευση (risk),

 

•    υποχρέωση συμμόρφωσης (compliance obligation)

 

•    κύκλος ζωής (life cycle), κ.ά.

 

Read 330 times Last modified on Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 08:28

Ενημερωτικό Δελτίο:

  • Διεύθυνση: 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
    GANAS&GANAS Kτήριο Α –ΑΓΡΟΤ 51,
    57001, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 +30 2311 823700
    +30 2310 502222- Φαξ