ΧΑΝΘ – Yποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Promotion and Development of YMC(H)A – Youth Mobilization –Cultural Heritage and Athletic Valorization” με ακρωνύμιο «PROMO – YMC(H)A» – INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

ΧΑΝΘ – Yποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Promotion and Development of YMC(H)A – Youth Mobilization –Cultural Heritage and Athletic Valorization” με ακρωνύμιο «PROMO – YMC(H)A» – INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

Δήμος Ευόσμου – PROMO – YMC(H)A INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

Δήμος Ευόσμου – PROMO – YMC(H)A INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

ToCulter INTERREG IPA Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020

ToCulter INTERREG IPA Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020

ΧΑΝΘ – Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου PROMO – YMC(H)A INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

ΧΑΝΘ – Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου PROMO – YMC(H)A INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020