ΧΑΝΘ – Yποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Promotion and Development of YMC(H)A – Youth Mobilization –Cultural Heritage and Athletic Valorization” με ακρωνύμιο «PROMO – YMC(H)A» – INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

ΧΑΝΘ – Yποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Promotion and Development of YMC(H)A – Youth Mobilization –Cultural Heritage and Athletic Valorization” με ακρωνύμιο «PROMO – YMC(H)A» – INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης, Προσαρμογής και Υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρίθμ. 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) – Δήμος Δοξάτου

Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης, Προσαρμογής και Υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρίθμ. 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) – Δήμος Δοξάτου

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας

«THEMIS» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020” – Δήμος Παξών

«THEMIS» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020” – Δήμος Παξών

ToCulter INTERREG IPA Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020

ToCulter INTERREG IPA Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020

Εργασίες ανασχεδιασμού του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το Νέο πρότυπο ISO 14001:2015 – Δήμος Αμαρουσίου

Εργασίες ανασχεδιασμού του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το Νέο πρότυπο ISO 14001:2015 – Δήμος Αμαρουσίου

Support Consultant Services to Region of Eastern Macedonia and Thrace (REMTH) Technical for the Specialization, Maturation, and Implementation of Digital Strategy Actions

Support Consultant Services to Region of Eastern Macedonia and Thrace (REMTH) Technical for the Specialization, Maturation, and Implementation of Digital Strategy Actions