Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε.

Υπηρεσίες Συμβούλων και Πληροφορικής

Η εταιρεία

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όραμα της

Καλώς ήρθατε στην Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε.

Πεδία Εφαρμογής των υπηρεσιών

είναι

Όραμα της εταιρείας είναι η συμβολή της στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων με σεβασμό στο περιβάλλον και την φυσιογνωμία του πλανήτη, συνδυάζοντας το διευρυμένο επιστημονικό της πεδίο (μηχανικών, περιβαλλοντολόγων, οικονομολόγων) με την υψηλή τεχνολογία.

Πιστοποιήσεις

Image
Image
Image
Image
Image

Μέλος των

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Image
Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.)
Image
Συνδέσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
Image
Συνδέσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας
Image

Αντικείμενα Υπηρεσιών

Βιώσιμη ανάπτυξη, αειφορία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες πόλεις και έξυπνα συστήματα εφαρμογών, αποτελούν μερικές από τις λέξεις κλειδιά που τις ακούμε καθημερινά και θεωρούνται ο συνδετικός κρίκος της βιώσιμης μετάβασης από το σήμερα στο αύριο. Οι άνθρωποι της εταιρείας μας παρακολουθώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς, επενδύουν σημαντικά στον εμπλουτισμό του πεδίου των γνώσεων τους, ώστε να ανταποκρίνονται βέλτιστα στον τομέα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Κυκλική Οικονομία

Τα έργα κυκλικής οικονομίας, στα οποία συμμετέχει η εταιρεία μας, έχουν ως κύριο σκοπό την μείωση των απορριμμάτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης τους με ασφαλή τρόπο. Μέσω της αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας τα απορρίμματα τροφών, που έχουν συλλεγεί από την πηγή, τροποποιούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή.

Image

Τουρισμός

Image

Τα έργα τουριστικού τομέα, στα οποία συμμετέχει η εταιρεία μας, έχουν ως κύριο αντικείμενο δράσεις προβολής του τουριστικού προϊόντος της αναθέτουσας αρχής στην ευρύτερη περιοχή αναφοράς.

Πολιτισμός

Τα έργα πολιτισμού, που αναλαμβάνει η εταιρεία μας, στοχεύουν στην ανάδειξη του υψηλού κεφαλαίου που διαθέτει η κατά περίπτωση περιοχή μελέτης στον τομέα της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, με πλήθος μνημείων ιστορικού, αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Βασικός σκοπός των δράσεων είναι η ενίσχυση του τοπικού τουρισμού, ώστε να αξιοποιηθεί το πλεόνασμα τόσο των πολιτιστικών όσο και των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής δημιουργώντας μια ιδιαίτερη τουριστική ταυτότητα κι ενδυναμώνοντας και άλλες συνοδευτικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Image

Επιχειρηματικότητα

Image

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών management -consulting σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παρέχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, συμβάλλοντας στην επίλυση των προβλημάτων τους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ενέργεια

Η ορθή και τεκμηριωμένη περιβαλλοντική και ενεργειακή στρατηγική, η εξοικονόμηση της ενέργειας ,η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η χρηματοδοτική διαχείρισή τους είναι καίρια ζητήματα. Το εν λόγω τμήμα ασχολείται με έργα και μελέτες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων φορέων.

Εκπόνηση Μελετών για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που στόχο έχει την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον Ενεργειακό Τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Κατά το Στάδιο Ι, καθήκοντα του συμβούλου αποτελεί η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της σύστασης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων, η αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης, η συλλογή δεδομένων για τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υφιστάμενους ΑΠΕ, η συλλογή δεδομένων για τις καταναλώσεις (σε δημοτικά κτήρια, οχήματα κλπ.) και τέλος η ανάλυση του δυναμικού ΑΠΕ.

Κατά το Στάδιο ΙΙ, ο σύμβουλος προβαίνει στην αξιολόγηση του δυναμικού ΑΠΕ με στόχο την εκπόνηση ενός επιχειρησιακού πλάνου αξιοποίησής τους, με συγκεκριμένη αναφορά σε στοχευμένες δράσεις καθώς και στο τμήμα του πληθυσμού που θα επωφεληθεί. Για τις προαναφερόμενες δράσεις ερευνάται η δυνατότητα επαρκούς χρηματοδότησης από σύγχρονα εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Κατά το Στάδιο ΙIΙ, ο σύμβουλος συντάσσει σε συνεργασία με το δήμο το καταστατικό του συνεταιρισμού, ενώ επίσης προβαίνει στη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας στην οποία δύναται να συμμετέχει ο δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 2, εδ.1γ του νόμου 4523/2018, ενώ τέλος υποστηρίζει το δήμο κατά τη διαδικασία εγγραφής της ενεργειακής κοινότητας στο σχετικό Μητρώο.

Image

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Image

Η ανάγκη για μια βιώσιμη ανάπτυξη είναι επιτακτική, με σκοπό την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η οικονομική κρίση, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, οι κοινωνικές ανισότητες και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Το αρμόδιο τμήμα μας σχεδιάζει έργα για τις πόλεις και τους ανθρώπους, τα οποία εξασφαλίζουν οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή ενώ ταυτόχρονα καθιστούν τον χώρο περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

-Η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου ακολουθεί τέσσερα (4) στάδια.

Κατά το Στάδιο Ι, καθήκοντα του συμβούλου αποτελούν ενέργειες αναφορικά με τη στελέχωση και την εκπαίδευση της ομάδας έργου του δήμου καθώς και τη συγκρότηση της ομάδας εμπλεκόμενων φορέων που θα συμβάλλουν στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Επίσης, περιλαμβάνουν ενέργειες για τη σύνταξη συμφώνου δέσμευσης στις γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας, τον καθορισμό της περιοχής παρέμβασης, την αξιολόγηση του αντίκτυπου των περιφερειακών/εθνικών ή/και τοπικών σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και τη σύνταξη του τελικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Τέλος, συμπεριλαμβάνει ενέργειες για την εκμάθηση εργαλείων οι οποίες θα βοηθήσουν στην αυτοαξιολόγηση του σχεδιασμού κινητικότητας του Δήμου.

Κατά το Στάδιο ΙΙ, ο σύμβουλος προβαίνει στην αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των μεταφορικών υποδομών, στην ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής κατάστασης του συστήματος κινητικότητας ενώ επιπλέον συμπεριλαμβάνει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της Α’ φάσης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κατά το Στάδιο ΙIΙ, ο σύμβουλος αναπτύσσει σε συνεργασία με το δήμο το όραμα για την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος της πόλης που θα θέσει τη βάση προσδιορισμού των στόχων και των μέτρων του ΣΒΑΚ. Επιπλέον, ιεραρχούνται οι προτεραιότητες  για την κινητικότητα ως αποτέλεσμα των αναλύσεων της προηγούμενης φάσης της μελέτης κι επιχειρείται η ποσοτικοποίηση έξυπνων στόχων λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, προγραμματίζεται και υλοποιείται η Β’ φάση διαβούλευσης.

Το Στάδιο ΙV περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τον προσδιορισμό των μέτρων αστικής κινητικότητας, την προετοιμασία του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων καθώς και την ενδεικτική κοστολόγησή τους. Τέλος προγραμματίζεται και υλοποιείται η Γ’ φάση διαβούλευσης.

Σχεδιασμός Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου

Τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση τοπικής, λειτουργικής και οικονομικής ανάπτυξης της εμπορικής κοινότητας της περιοχής σε αντιστοιχία πάντα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμού του Δήμου. Οι στρατηγικοί στόχοι των δράσεων είναι:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικών δράσης για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της γης και για την οικοδόμηση και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης με έμφαση στον τομέα της έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας και των εφαρμογών έξυπνης πόλης
  • Υποστήριξη και προώθηση του Κέντρου ως τόπου ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας με στόχο την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, επενδυτών, καταναλωτών και επισκεπτών.
  • Συνεργασία με την τοπική κοινότητα με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων, της απασχόλησης και των οικονομικών ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της περιοχής.
  • Διαμόρφωση της εικόνας του Κέντρου ως τόπος εμπορικής κουλτούρας, πολιτισμού, ιστορίας, χώρου πρασίνου, καινοτομίας και σύγχρονων τεχνολογιών για εργαζόμενους και επισκέπτες.

Χωρικός Σχεδιασμός

Image

Η εταιρεία μας παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε φορείς δημοσίου τομέα για την ωρίμανση, υποβολή και υλοποίηση ειδικών και τοπικών χωρικών σχεδίων. Κατόπιν αναλυτικής έρευνας βασικός στόχος της μελέτης τεκμηρίωσης αποτελεί η ιεράρχηση κατάλληλων περιοχών για την υλοποίηση των σχεδίων υπό το πρίσμα : α) του ισχύοντος θεσμικού και προγραμματικού πλαισίου, β) των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής μελέτης και γ) των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α).

Τεχνολογίες Πληροφορικής

Η εταιρία μας διαθέτει έναν ευρύ κύκλο υπηρεσιών πληροφορικής με σκοπό τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από την αρχική ιδέα μέχρι και το τελικό προϊόν. Επίσης, αξιοποιούνται αποδοτικές λύσεις κάνοντας χρήση καταξιομένων λογισμικών πληροφορικής.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες απο τις λύσεις:

Λύσεις e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης για συναλλαγές και υπηρεσίες προς τους πολίτες.

- ​Mobile εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του πολίτη σε android, iOS και windows πλατφόρμες.

- Κυβερνητικές πύλες περιφερειών με υπηρεσίες πληροφοριών.

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και ανοικτών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υφιστάμενα υλοποιημένα έργα πληροφορικής μπορείτε να ανατρέξετε στην κατηγορία «Πίνακας Έργων»

Image

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Image
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(Πρότυπα: 9001:2015, 27001:2013, 14001:2015, ΕΛΟΤ 1435:2009)

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της εξοικείωσης της με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, η εταιρεία μας διαθέτει εκτενή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε έργα διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας.

Interreg V B Adriatic - Ionian Programme - ADRION 2014 -2020
Image

Έργα

Παρακάτω ακολουθούν τα ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη έργα της εταιρείας μας. Μπορείτε να φιλτράρετε την πληροφορία ανάλογα με την κατηγορία του έργου το οποίο σας ενδιαφέρει.

Νέα και Ανακοινώσεις

Δείτε τα τελευταία νέα και τις ανακοινώσεις της εταιρείας

Ενημερωτικό Δελτίο

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα Ενημερωτικών Δελτίων για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις της εταιρείας μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Κτήριο Ganas & Ganas, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

  • info@comncom.gr

  • +30 2310 502 220

  • www.comncom.gr

© Copyright 2020 - Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. All Rights are Reserved.