“HERIT-DATA” Interreg Med

“HERIT-DATA” Interreg Med


 

Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων του έργου “Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – με ακρωνύμιο “HERIT-DATA” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Med 2014-2020.

Στόχος του έργου είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον τουρισμό στην πολιτιστική κληρονομιά, με εξειδίκευση σε δύο είδη πολιτιστικών προορισμών που ωφελούνται αλλά και που επηρεάζονται αρνητικά από τον μαζικό τουρισμό, ήτοι παλιές πόλεις και περιοχές υψηλής πολιτιστικής κληρονομιάς ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν ανακηρυχθεί Παγκόσμια Μνημεία UNESCO και που αφθονούν στην περιοχή MED. Στο πλαίσιο αυτό, με το HERIT-DATA επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός μοντέλου για διαχείριση βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού που θα εφαρμόζεται σε περιοχές σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην ζώνη MED, και ειδικότερα με την αξιοποίηση τεχνολογικών και καινοτομικών εργαλείων διαχείρισης, καθώς και άλλων πολιτικών και κοινωνικών μέτρων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Διαχείριση Έργου(Συναντήσεις Διευθύνουσας Επιτροπής)
  • Πακέτο Εργασίας: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (Δημοσιεύσεις στον Τύπο, Videos, Προωθητικό Υλικό)
  • Πακέτο Εργασίας: Μελέτη(Κατάλογος συλλεγόμενων δεδομένων.
  • Πακέτο Εργασίας: Δοκιμή (Συλλογή των ολοκληρωμένων δεδομένων των πιλοτικών περιοχών, Μέτρηση των δεικτών της φέρουσας ικανότητας για κάθε επιλεγμένη περιοχή, Πλατφόρμα διαχείρισης τουριστικών ροών, Εφαρμογή για τους επισκέπτες)
  • Πακέτο Εργασίας: Μεταφορά (Μοντέλο διαχείρισης μαζικού τουρισμού, Αναφορές/ περιφερειακά εκπαιδευτικά σεμινάρια, Εργαστήρια)
  • Πακέτο Εργασίας: Κεφαλαιοποίηση (Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Τελικό Συνέδριο, Μνημόνιο Συνεργασίας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2022