Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας


Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης:

  • Ωρίμανσης και προετοιμασίας διαγωνιστικών διαδικασίων
  • Διοικητικής διαχείρισης και παρακολούθησης εξέλιξης των διαγωνιστικών διαδικασιών
  • Υλοποίησης και οικονομικής παρακολούθησης των χρηματορροών