Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ του Επιμελητηρίου Δράμας

Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ του Επιμελητηρίου Δράμας


 

Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «Αναπτυξιακή ΕΠΕ – Ατλαντίς ΑΕ» ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών στήριξης ωφελούμενων Δομής της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΠΔΕ, και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία οργανωμένης Δομής επιχειρηματικότητας που θα υποστηρίζει κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναπτύξει μια επιχειρηματική ιδέα είτε είναι άνεργος, εργαζόμενος ή επιχειρηματίας στην ΠΕ Δράμας. Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από δύο δράσεις που αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοτροφοδοτούνται, εξυπηρετώντας ένα κοινό στόχο. Ο στόχος είναι η ολιστική στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της απασχόλησης στην ΠΕ Δράμας. Ειδικότερα, στα πλαίσια του αντικειμένου του παρόντος έργου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • ΦΑΣΗ 1 – Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Υλοποίησης: Μελέτη Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος, Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για Υποδοχή Αιτήσεων
  • ΦΑΣΗ 2 – Εφαρμογή Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργου: Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για Υποδοχή Αιτήσεων, Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού Επιτάχυνσης, Συνεντεύξεις-Ακροάσεις Υποψηφίων για το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης, Προ-επιτάχυνση Ανά Κύκλο, Επιτάχυνση Ανά Κύκλο, Προετοιμασία για DemoDay, Δράσεις Δικτύωσης, Συνέχιση Υποστήριξης Επιταχυνόμενων Ομάδων, Εκπαίδευση Μεντόρων, Υποστήριξη Λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας
  • ΦΑΣΗ 3 – Αξιολόγηση Υλοποίησης: Αξιολόγηση Προγράμματος Επιτάχυνσης, Αξιολόγηση Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεντόρων, Αξιολόγηση Λειτουργίας Θερμοκοιτίδας
  • ΦΑΣΗ 4 – Δράσεις Διάχυσης και Αξιολόγησης: δράσεις Επικοινωνίας (CommunicationPlan, Υλικό, Αναφορά)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:24 ΜΗΝΕΣ 
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2022
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ:https://www.lab40.gr/index.php/el/