Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας ΑΜΘ για την Εξειδίκευση, Ωρίμανση και Υλοποίηση Δράσεων Ψηφιακής Στρατιγικής

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας ΑΜΘ για την Εξειδίκευση, Ωρίμανση και Υλοποίηση Δράσεων Ψηφιακής Στρατιγικής

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας ΑΜΘ για την Εξειδίκευση, Ωρίμανση και Υλοποίηση Δράσεων Ψηφιακής Στρατιγικής

 

Αντικείμενο των υπηρεσιών ήταν η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας ΑΜΘ αναφορικά με την εξειδίκευση, ωρίμανση και υλοποίηση έργων και δράσεων Ψηφιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ).


Ειδικότερα το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνε τα παρακάτω:

Ενότητα 1: Ενέργειες Ωρίμανσης
Η ενότητα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την πλήρη προπαρασκευή των έργων, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία τους. Σκοπός της διαδικασίας είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας αποτελεσματικής υλοποίησης των έργων της ΠΑΜΘ, ενός λεπτομερούς προγραμματισμού και καθορισμού των απαιτήσεων του σχεδιασμού των έργων και των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ωρίμανσή τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη έναρξη της υλοποίησής τους χωρίς προβλήματα.
Η διαδικασία θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο των προκαταρκτικών ενεργειών και της προετοιμασίας των έργων και καλύπτει όλα τα στάδια από την αρχική διαπίστωση της αναγκαιότητάς τους, την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας, τον καθορισμό του αντικειμένου, την προτεραιοποίηση αναγκών, τον προγραμματισμό και την εκπόνηση των μελετών (όπου απαιτούνται).

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα υποστηρίξει συμβουλευτικά την ΠΑΜΘ στα παρακάτω αντικείμενα:

  1. Διερεύνηση και ολοκληρωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ αναφορικά με τις ανάγκες, τη χρήση και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ.
  2. Εξειδίκευση των αναγκών με προτάσεις υλοποίησης έργων για τις Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ και παράλληλα των δυνητικά δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 φορέων, με σκοπό την ενίσχυση της χρήσης των δράσεων ΤΠΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.
  3. Διαμόρφωση ενός Σχεδίου για την Ψηφιακή Στρατηγική της ΠΑΜΘ η οποία θα συνδυάζει τα προηγούμενα και θα συνάδει τόσο με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική όσο και με τις επιμέρους κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής RIS3.