Νέα συνεργασία Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. με το Eπιμελητήριο Κέρκυρας

 

Νέα συνεργασία της Αναπτυξιακής Ε.Π.Ε με το Επιμελητήριο Κέρκυρας για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου "Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020» και αφορά την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.


Εκτύπωση