Νέα συνεργασία Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. με τον Δήμο Σερρών

 Η Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με τον Δήμο Σερρών για το έργο με τίτλο "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης του δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Δήμου Σερρών και σχεδιασμού-οργάνωσης επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησής του". Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνουν τις τρεις διακριτές φάσεις:


ΦΑΣΗ Α: Υπηρεσίες αποτύπωσης της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του Δήμου Σερρών καθώς και των υφιστάμενων έργων ΑΠΕ
ΦΑΣΗ Β: Έκθεση αξιολόγησης του Δυναμικού ΑΠΕ και εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Αξιοποίησής τους
ΦΑΣΗ Γ: Υπηρεσίες υποστήριξης στη σύσταση μιας Ενεργειακής Κοινότητας και στη διαδικασία αδειοδότησής της με βάση την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία

 


Εκτύπωση