Νέα συνεργασία Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. με τον Δήμο Αλεξάνδρειας, ΣΒΑΚ

Η Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με τον Δήμο Αλεξάνδρειας για το έργο με τίτλο " Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νια την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας".

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τέσσερις διακριτές φάσεις:

Α - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ

Β - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Γ - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων

Δ - Οριστικό ΣΒΑΚ -Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων

 

 

Εκτύπωση