Νέα συνεργασία της Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε με το Δήμος Δράμας

 

Η Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. ανέλαβε την υποστήριξη του Δήμου Δράμας στην αξιολόγηση της Στρατιγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου μέσω Διεξοδικής Ανάλυσης της πορείας υλοποίησης των πράξεων, του ελέγχου επίτευξης των ποσοτικών στόχων καθώς και της αποτελεσματικότητας, της αναγνωρισιμότητας και της αποδοτικότητας των υλοποιούμενων παρεμβάσεων

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2023


Εκτύπωση