Ανάπτυξη Πράσινων Σημείων στους Δήμους της χώρας - Υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων Απορριμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και των αντίστοιχων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) τα οποία εξειδικεύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στη γεωγραφική τους ενότητα, αποσκοπούν στο να περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, να μειώνεται ο συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των πόρων και να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους, για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω Σχεδίων προβλέπεται η δημιουργία ενός τουλάχιστον Πράσινου Σημείου σε κάθε Δήμο το οποίο θα είναι ενταγμένο στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) και στον οικείο ΠΕΣΔΑ.

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν  ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Τα Πράσινα Σημεία, με κριτήρια την απαιτούμενη έκταση, την αποθηκευτική ικανότητα και τις αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων κατηγοριοποιούνται σε:

 • Μικρά Πράσινα Σημεία.
 • Μεγάλα Πράσινα Σημεία. 

 

Επιπλέον των Πράσινων Σημείων δύναται να δημιουργούνται:

 • Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) με απαιτούμενη έκταση μεγαλύτερη των 500τ.μ. εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών. Το ΚΑΕΔΙΣΠ είναι ένας χώρος με τις υποδομές του Πράσινου Σημείου σε συνδυασμό με εκπαίδευση για την Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.
 • Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) που αποτελούν δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα, τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον οικείο O.T.A. Α' βαθμού.
 • Κινητά Πράσινα Σημεία (ΚΙΠΣ) Τα κινητά ΠΣ αποτελούν αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα οχήματα, τα οποία διαθέτουν ξεχωριστά μέσα συλλογής (κάδους, μικρά container) για κάθε επί μέρους υλικό που συλλέγεται.

 

Με τα ΠΣ, τα ΚΑΕΔΙΣΠ, τις ΓΑ και τα ΚΙΠΣ επιδιώκεται:

 • η ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
 • η επαναχρησιμοποίηση ή / και ανάκτηση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας.
 • η εξοικονόμηση ενέργειας.
 • η αποφυγή έκκλησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • η προώθηση των πρωτοβουλιών των ΟΤΑ και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στον τομέα του περιβάλλοντος.
 • η ευαισθητοποίηση των πολιτών με την άμεση συμμετοχή τους και την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση.

Το μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος επιτυγχάνεται με τη στοχευμένα χωριστή συλλογή συγκεκριμένων ρευμάτων αντικειμένων / υλικών, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν / ανακτηθούν.

Τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), αποτελούν τα επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την διαχείριση των αποβλήτων τους για την ικανοποίηση των στόχων του ΕΣΔΑ, προκειμένου να αξιολογηθούν και ενσωματωθούν από τον αρμόδιο φορέα κατά τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των σχετικών Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

 

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης:

 • στην προετοιμασία φακέλων υποβολής νέων χρηματοδοτικών πράξεων με αντικείμενο τα Πράσινα Σημεία και
 • επιπλέον στην τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση, αναθεώρηση, επικαιροποίηση και εκ νέου διαμόρφωση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του εκάστοτε Δήμου.

Εκτύπωση