Δελτίο τύπου για δημοσίευση ΦΕΚ – 142/Α/23-7-2020 περί Νόμου 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» σχετικά με το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

 

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Νόμου 4710/2020, καθορίζεται το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Τι είναι το Σ.Φ.Η.Ο.;
Το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» αποτελεί το πρόγραμμα χωροθέτησης επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ.

Αναγκαιότητα υλοποίησης του Σ.Φ.Η.Ο.

Ο πρόσφατος νόμος περί «Μετάβασης στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών:
Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης» ορίζει πως Σ.Φ.Η.Ο. εκπονούν:

Περιγραφή του Σ.Φ.Η.Ο.

Το Σ.Φ.Η.Ο. έχει ως στόχο τη βέλτιστη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης και
θέσεων στάθμευσης των Η/Ο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πολεοδομικά και

Εθελοντικά:

  • Όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι

Υποχρεωτικά:

  • Δήμοι των Μητροπολιτικών κέντρων
  • Μεγάλοι & μεσαίοι ηπειρωτικοί Δήμοι
  • Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων
  • Μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι

 

Περιγραφή του Σ.Φ.Η.Ο.

Το Σ.Φ.Η.Ο. έχει ως στόχο τη βέλτιστη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης των Η/Ο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Πιο αναλυτικά, Το Σ.Φ.Η.Ο. μελετά και προτείνει:

α) Τη χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους, σε χώρο εντός των ορίων του Δήμου και συγκεκριμένα σε:

  • υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
  • υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
  • υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης (ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης),
  • νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης,
  • νέες παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

β) Τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών.

γ) Τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων.

δ) Τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων τροφοδοσίας.

ε) Τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ.

στ) Τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.

Τέλος, το Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε εκπονούμενα στρατηγικά σχέδια των οικείων OTA (π.χ. στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – ΟΧΕ, τα σχέδια για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ κλπ.), καθώς και σε ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων.

 

Χρονική περίοδος υλοποίησης

Έως την 31 Μαρτίου 2021, οι Δήμοι εκπονούν το Σ.Φ.Η.Ο.

 

Δυνατότητα χρηματοδότησης

Τα Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3889/2010 (Α’ 182).

 

Χρονική περίοδος ισχύος

Τα Σ.Φ.Η.Ο. επικαιροποιούνται από τους Δήμους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) έτη, με στόχο την επανεξέταση των εκάστοτε συνθηκών ανάπτυξης και εφαρμογής της χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

 

Υπεύθυνος παρακολούθησης

Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή των Σ.Φ.Η.Ο.


Εκτύπωση