Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης, Προσαρμογής και Υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρίθμ. 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) - Δήμος Δοξάτου

Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης, Προσαρμογής και Υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρίθμ. 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) - Δήμος Δοξάτου


 Η Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε έχοντας την τεχνογνωσία των διαδικασιών για την Συμμόρφωση του Δήμου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανέλαβε να υλοποιήσει τα εξής:

 • Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

 • Δέσμευση της Διοίκησης

 • Δήλωση δέσμευσης της διοίκησης και ενημέρωσης του προσωπικού – εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης.

 • Μητρώο Επεξεργασιών Δεδομένων.

 • Πρότυπα κείμενα θεμελίωσης νομιμοποιητικής βάσης – οδηγίες ενσωμάτωσης στην κάθε μορφή επεξεργασίας, καταγραφής, τεκμηρίωσης και γνωστοποίησης.

 • Σχηματικό διάγραμμα του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού, με τις επιμέρους λειτουργίες αυτού.

 • Μελέτη ανάλυσης επικινδυνότητας και αξιολόγησης κινδύνων των Πληροφοριακών Συστημάτων.

 • Εγχειρίδιο πολιτικών – διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

 • Πλήρες κείμενο Πολιτικής Ασφαλείας.

 • Πλήρες κείμενο Σχεδίου Ασφαλείας.

 • Πλήρες κείμενο Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφές.

 • Μελέτη επικαιροποίησης των υφιστάμενων μηχανισμών και επέκταση τους.

 • Πλήρες κείμενο Σχεδίου Διαχείρισης Συμβάντων.

 • Συλλογή αρχείων καταγραφής, αυτοματοποιημένων και μη.

 • Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων κατά τμήμα με αναλυτικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υλικό και παρουσιολόγιο. Αποτελεί τμήμα της απαραίτητης για την συμμόρφωση τεκμηρίωσης.