Νέα θέση εργασίας Μηχανικού στην Εταιρεία μας

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εμπειρία σε έργα ενεργειακά, οδοφωτισμού και ηλεκτροκίνησης

Η Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο «Com&Com», αποτελεί εταιρεία με πολυετή εμπειρία στη σύνταξη ενεργειακών μελετών και μελετών ηλεκτροφωτισμού. Παράλληλα στα πλαίσια διερεύνησης του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς τον ευρύ τομέα της ηλεκτροκίνησης, αναζητεί ένα (1) στέλεχος για την θέση του Συμβούλου Μηχανικού με εμπειρία σε έργα συναφούς αντικειμένου.

Αρμοδιότητες:

-Εκπόνηση μελετών οικονομικής απόδοσης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων

-Εκπόνηση ενεργειακών μελετών

-Εκπόνηση μελετών προμήθειας, εγκατάστασης και ανάπτυξης ηλεκτροφορτιστών

Απαραίτητα προσόντα:

-Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα συναφούς αντικειμένου

-Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου ή/και Μηχανολόγου Μηχανικού

-Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης συναφούς αντικειμένου θα συνεκτιμηθεί.

-Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ.

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

-Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική & συνδυαστική σκέψη

-Επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)

-Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης.

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

-Δίπλωμα οδήγησης

Παροχές:

- Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

- Φιλικό, δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

- Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

- Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας καριέρα 

Αποστολή βιογραφικών: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη αναγκών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο υποκατάστημα της Αθήνας.

Νέα θέση εργασίας στην Εταιρεία μας για Γραμματειακή & Διοικητική Υποστήριξη

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο «Com&Com» στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητεί ένα (1) στέλεχος για την θέση της Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης με απαραίτητες γνώσεις λογιστικής.

Αρμοδιότητες:

Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων, τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της διοίκησης, τηλεφωνικό κέντρο

Πιο συγκεκριμένα:

-Τιμολόγηση και έκδοση παραστατικών

-Παρακολούθηση συμβάσεων

-Επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας

-Συντονισμός και παρακολούθηση των προγραμμάτων δραστηριοτήτων των στελεχών

-Διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων και συντονισμό της προώθησης στα στελέχη της εταιρείας (Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία)

-Διαχείριση αλληλογραφίας

-Διαχείριση αρχείων της εταιρείας

-Οργάνωση γραφείου & τήρηση διαδικασιών

Απαραίτητα προσόντα:

-Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

-Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ

-Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

-Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

-Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική & συνδυαστική σκέψη

-Επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)

-Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Παροχές:

-Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

-Φιλικό, δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

-Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

-Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας καριέρας

Αποστολή βιογραφικών: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Η θέση αφορά την κάλυψη αναγκών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη.

Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLlyResponsIveENTerprises” και ακρωνύμιο “+RESILIENT” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος “INTERREGMED 2014 – 2020» 

resilient

Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιριών «LIVING PROSPECTS ΕΠΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» ανέλαβε την υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων για την  «Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Προβολή Πιλοτικής Δράσης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας- ΠΕ4 Δοκιμή (WP4: Testing) στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLlyResponsIveENTerprises” και ακρωνύμιο “+RESILIENT” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος “INTERREGMED 2014 – 2020» 

 

Το έργο «+ RESILIENT» βασίζεται στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου, για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην τόνωση νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία. Ο στόχος του έργου είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία αλλαγής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο στις εμπλεκόμενες περιοχές, για την επιτυχή ενσωμάτωση της Πολιτικής Συνοχής (Europe 2020+). Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των Συνεργατικών Σχηματισμών με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση (SVRC) στο πλαίσιο κοινωνικά αλληλέγγυων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω οικοδόμησης ικανοτήτων, μεταφοράς τεχνογνωσίας, συν-δημιουργία καινοτόμων λύσεων καθώς και η ενίσχυση ενός διακρατικού δικτύου SVRC προς όφελος κοινών λύσεων ικανών να προωθήσουν την επεκτασιμότητα, τη μεταφορά, την κινητικότητα και τη βελτίωση της πολιτικής στην περιοχή MED.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέο 1.1 Αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων

Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την υλοποίηση πιλοτικής δράσης - εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Παραδοτέο 1.2 Δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού για την Πιλοτική Δράση

Περιλαμβάνει: Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού / υλικού κατάρτισης

Παραδοτέο 1.3 Δράσεις Προβολής για την έναρξη των πιλοτικών δράσεων στην ΠΑΜΘ

Παραδοτέο 2.1 Υποστήριξη της ΠΑΜΘ για τη συμμετοχή της στην τηλε-εκπαίδευση

Παραδοτέο 2.2 Εργαστήρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Παραδοτέο 2.3 Επιτόπιες Επισκέψεις

Επισκέψεις μελέτης σε κοινωνικές επιχειρήσεις της περιφέρειας ΑΜΘ.

Παραδοτέο 3.1 Υποστήριξη της ΠΑΜΘ στην οργάνωση της συμμετοχής έως 3 ατόμων στη Διακρατική Πιλοτική Δράση στη Μασσαλία της Γαλλίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)
 • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2021

 

perifereiako tameio amth

 

Νέα θέση εργασίας στην Εταιρεία μας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο «Com&Com» (www.comncom.gr), αποτελεί εταιρεία με πολυετή εμπειρία πλην των άλλων στο συνολικό σχεδιασμό και στην παρακολούθηση όλης της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων  στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στα πλαίσια διεύρυνσης του Τμήματος Κυκλικής Οικονομίας, αναζητεί ένα (1) στέλεχος για την θέση του Συμβούλου Κυκλικής Οικονομίας.

Αρμοδιότητες:

 • Ωρίμανση ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΤΑ
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΕΣΠΑ, ΤΡΙΤΣΗ) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΕ)
 • Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία συναφούς αντικειμένου
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική & συνδυαστική σκέψη
 • Επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
 • Δίπλωμα οδήγησης

Παροχές:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό, δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας καριέρας

Αποστολή βιογραφικών: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Η θέση αφορά την κάλυψη αναγκών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο υποκατάστημα της Αθήνας.

Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την υποστήριξη της δράσης " Δημιουργία διάδρομων και τοποθεσιών οικολογικής δραστηριότητας"του έργου:“Development ecotourism net in black sea region” και ακρωνύμιο “ECOTOUR-NET”

 

    ecotournetΗ Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την υποστήριξη της δράσης " Δημιουργία διάδρομων και τοποθεσιών οικολογικής δραστηριότητας" ("Creation of Activity Routes and Locations") (GA T1) του έργου: “Development ecotourism net in black sea region” και ακρωνύμιο “ECOTOUR-NET” στα πλαίσια του  Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος “ENI CBC Joint Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020” 

 

Ο στόχος του έργου «ECOTOUR-NET» έγκειται στη Δημιουργία τεσσάρων διαδρομών οικολογικού ενδιαφέροντος (2 πεζοπορικές και 2 ποδηλατικές) στην ορεινή περιοχή του Δήμου Ξάνθης. Περιλαμβάνει τη σηματοδότηση των διαδρομών σε εξειδικευμένο χαρτογραφικό λογισμικό (GIS) και των σημείων με καθορισμό θέσεων για ενημερωτικές πινακίδες σύμφωνα με τις θέσεις των πινακίδων και των σημαντικών σημείων πρόσβασης, τουριστικού ενδιαφέροντος, ανάπαυσης, πρόσβασης και ασφάλειας για την ποδηλατική και πεζοπορική δραστηριότητα. Επιπλέον, ένα αναπόσπαστο κομμάτι του έργου είναι η δημιουργία προωθητικού υλικού για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού στην περιοχή. H οπτική και γραπτή καταγραφή σημαντικών φυσικών, γεωγραφικών, ανθρώπινων και αισθητικών δεδομένων για τη σύνταξη της ιστορίας της τοποθεσίας των περιοχών από πληροφορίες του παρελθόντος θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων και θα συμβάλλει στην πολιτισμική χαρτογράφηση της περιοχής.

Παραδοτέα

 • Πακέτο Εργασίας: Τεχνική μελέτη: στόχο έχει την δημιουργία και ανάπτυξη τεσσάρων διαδρομών -σχεδιασμό, χαρτογράφηση, σήμανση- όπου θα ορίζονται σε τοποθεσίες που θα σχετίζονται με οικολογικό τουρισμό, στην ορεινή περιοχή του Δήμου Ξάνθης)
 • Πακέτο Εργασίας: Σηματοδότηση των δεδομένων (αφορά τον εντοπισμό τοποθεσιών με τη χρήση GPS υψηλής ακρίβειας και δημιουργία εφαρμογής με εξειδικευμένο χαρτογραφικό λογισμικό (GIS) για οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της τεχνικής μελέτης)
 • Πακέτο Εργασίας: Παράδοση και σύνταξη των πληροφοριών (αποτελεί επισκόπηση για το περιβάλλον -χλωρίδα, πανίδα κτλ.- με επισημάνσεις και περιγραφές των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος -φυσιολατρικού, ιστορικού, αρχαιολογικού κλπ.- καθώς και τη λήψη και παράδοση των αντίστοιχων φωτογραφιών)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Δήμος Ξάνθης
 • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2021

 
european.jpg